ક્રોધ

ક્યાંક વાંચ્યું હતું,

“જે માણસ ક્રોધની એક ક્ષણ ટાળી શકે, તે પસ્તાવાનો એક આખો દિવસ ટાળી શકે છે…”

બસ… આજે માત્ર આટલું જ કહેવું છે….

Advertisements
Published in: on February 28, 2009 at 1:06 pm  Comments (2)  

The URI to TrackBack this entry is: https://shabdalay.wordpress.com/2009/02/28/%e0%aa%95%e0%ab%8d%e0%aa%b0%e0%ab%8b%e0%aa%a7/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 CommentsLeave a comment

  1. Ekdam sachi vat

  2. ખુબ સરસ અને મહત્વનો વિચાર …

    IT industry માં આવ્યા પછી employers તરફથી અપાતી ટ્રેનિંગ્સમાં કાયમ એક વાત કહેવામાં આવે છે કે ઈ-મેઈલ ટાઈપ થઈ ગયા પછી હંમેશા ઓછામાં ઓછો બે વાર તો વાંચવો જ .. !! ઘણીવાર ગુસ્સામાં લખાએલી એક લીટી નોકરી છીનવી શકે !


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: